Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
IK Nõustamisliin
STROM I ja II 2015-2017
HESTIA 2015-2016
Norra finantsmehhanism 2009-2014
Inimkaubandus
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia
Norra finantsmehhanism 2009-2014

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliini +372 6607 320 teenus

Eesmärgid: Inimkaubanduse ennetamine tööjõu ekspluateerimise eesmärgil ja ohvrite abistamine

Sihtrühmad: Eesti elanikkond

Vajadused:
Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise Nõustamisliini teenuse põhieesmärk on ennetada inimkaubitsemist ja tagada kaubitsetud inimeste kaitse ja toetus. Nõsutamisliini ülesanne on informeerida inimesi võimalustest, tingimustest, eeskirjadest ja ohtudest välismaal ning aidata kannatanuid (kaasa arvatud konsultatsioonid sugulastele ja lähedastele).
Nõustamiliini tegevuse raames viime läbi ka üldist elanikkonna harimist, kaasates erinevaid meediaväljaandeid.
Organisastioonil on loodud infobaas, mis võimaldab teha kokkuvõtteid Nõustamisliinile laekunud kõnedest, juhtumitest ning analüüsida inimkaubanduse trende.

Planeeritud tegevused:

 • Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõustamisliini +372 6607 320 teenuse pakkumine.
Nõustamisliini tegevusse kuuluvad järgmised teenused:
 • tasuta juriidilised konsultatsioonid töölepingute kohta;
 • ebaseaduslike töövõimaluste võimalikud tagajärjed;
 • nõuanded inimestele, kes lähevad välismaale tööle või õppima;
 • Euroopa Liitu ja teistesse riikidesse sissepääsu eeskirjad Eesti kodanikele, kodakondsuseta ja välisriigi isikutele, kes elavad Eestis;
 • kuidas vältida sattumist inimkaubanduse ohvriks;
 • valitsusväliste organisatsioonide aadressid ja telefonid välismaal, kes võimaldavad ohu korral konkreetset abi või annavad nõu;
 • Eestis inimkaubitsemise ennetamisega tegelevate riiklike ja valitsusväliste institutsioonide aadressid ja telefonid;
 • teiste riikide seadusandlus välismaalaste, migrantide, inimkaubitsemise teemadel.
Konsultatsioone viiakse läbi eesti, vene, inglise, poola, ukraina ja soome keeles. Nõustamisliinile +372 6607 320 saab helistada tööpäevadel kella 10.00-18.00 või soovi korral helistamise asemel kirjutada e-posti aadressile info@lft.ee
 • Inimkaubanduse ja pettusjuhtumite statsitsika kogumine.
Nõustamiliinile laekuvate kõnede põhjal statistika koostamine ja inimkaubanduse trendide analüüsimine.
 • Informatsiooni jagamine.
 • Inimkaubanudse ennetamisalase infomaterjalide koostamine ja levitamine erinevates sihtrühmades (noored, spetsialistid, töötud, teenusepakkujad jne).
 • Nõustamisliini teenuse tutvutsamine meedias (üleriigilistes ja kohalikes ajaleheväljaannetes, raadios, televisioonis).
 • MTÜ Living for Tomorrow kodulehekülje www.lft.ee inimkaubanduse teemalise rubriigi uuendamine ja täiendamine.
 • Projektitegevuste ja mõju hindamine.
 • Uurimuse läbiviimine noorte hulgas hindamaks teadlikkuse kasvu, võrreldes tulemusi 2002 ja 2007 aastal läbiviidud uurimustega.
 • Nõustamisliinile laekuvate kõnede igakuine monitoorimine.
Projekti läbiviimise ajaplaan:

Projekti tegevused 2013 2014 2015
Nõustamisliini teenuse pakkumine X X X
Inimkaubanduse ja pettusjuhtumite statistika kogumine X X X
Informatsiooni jagamine
a) Infomaterjalide koostamine
X   X
Informatsiooni jagamine
b) Reklaamikampaaniad meedias
X X X
Informatsiooni jagamine
c) MTÜ Living for Tomorrow kodulehekülje www.lft.ee inimkaubanduse teemalise rubriigi uuendamine ja täiendamine
X X X
Projektitegevuste ja mõju hindamine
a) Uurimuse läbiviimine noorte hulgas
    X
Projektitegevuste ja mõju hindamine
b) Nõustamisliinile laekuvate kõnede igakuine monitooring
X X X
Projektitegevuste ja mõju hindamine
c) organisatsiooni tegevuse sisehindamine
X X X
Projekti auditeerimine     X
Oodatavad tulemused:
 1. Projekti jooksul on nõustatud vähemalt 2500 klienti.
 2. Vähemalt 15 ohvrit on saanud varjupaiga ja rehabilitatsiooniteenust.
 3. Aastane analüüs ja kokkuvõte inimkaubanuduse tööalase ekspluateerimise trendidest ja juhtumitest.
 4. Igakuine statistiline kokkuvõtte ohvritest ja potentsiaalsetest ohvritest seoses tööalase ekspluateerimise juhtumitega.
 5. Inimkaubanduse ennetamisalase informatsiooni levitamine erinevates meediaväljaannetes, noortekeskustes, Eesti Töötukassas, seminaridel, konverentsidel jne. LFT kodulehekülge on aasta jooksul külastanud vähemalt 10 000 inimest.
 6. Uurimuse läbiviimine noorte hulgas seoses inimkaubanduse ennetamise teemaga ning andmete võrdlemine 2002 ja 2007 aastal läbiviidud uurimustulemustega.

Projekti vahearuanded