Seksuaalkasvatus
Projektid
Noored-noortele
Publikatsioonid
Kasulikku
Inimkaubitsemine
Projektid
Inimkaubandus
Töötamine välismaal
Töötamine Eestis
Fiktiivne abielu
Ettevõtlus inimkaubanduse vastu
Nõustamisliini statistika
Publikatsioonid
Kasulikku
Meedia
Töötamine välismaal

Tööta välisriigis turvaliselt. Ära lase ennast petta ega ekspluateerida


Kui Teil on soov minna välismaale tööle, õppima, reisima vms ning soovite teha seda võimalikult turvaliselt, kuid teil tekkis küsimusi või kahtlusi, siis võivad meie spetsialistid teid informeerida ja vajadusel nõustada. Samuti võib meie poole pöörduda inimene, kes on juba eelnevalt käinud välismaal, kuid seal olles on ette tulnud inimõiguste rikkumisi või on kokku puututud inimkaubitsemisega.

Kui inimene ei saa:
 • töölt lahkuda ega töötingimustes kokku leppida;
 • on täielikus sõltuvuses tööandjast, peab tegema sellist tööd, milleks ta nõusolekut ei ole andnud;
 • elamistingimused on väga halvad ja tema privaatsust ei austata;
 • puudub otsustamisõigus ning teda karistatakse ja hirmutatakse, siis on tegemist inimõiguste rikkumisega.
Soovitused 

Kontrollige tööpakkumist välismaal väga põhjalikult - töökuulutuste hulgas on nii usaldusväärseid pakkumisi kui ka neid, mis on sihilikult ebaselged. Isegi sõbralt või sugulaselt saadud pakkumist tuleks põhjalikult kaaluda. Selleks soovitame pidada silmas järgnevaid asjaolusid;

Majandustegevuse registris registreeritud ettevõtja võib osutada 3-e tööturuteenust:
 • teavitamine tööturu olukorrast – teabe andmine tööturu seisu ja muudatuste, tööturuteenuste sisu ja nende saamise tingimuste kohta;
 • karjäärinõustamine – töötule ja töö- või teenistussuhte lõpetamise kohta teate saanud tööotsijale tema isikuomadustele, haridusele ja oskustele vastava haridustee, tööalase valiku, koolituse või töö soovitamine. Karjäärinõustamise eesmärk on nõustada isikut töö- ja kutsevaliku, töö saamise ja karjääri kujundamise küsimustes;
 • töövahendus – töötule ja tööotsijale sobiva töö ning tööandjale sobiva töötaja leidmine.
Teadmiseks
 • jaanuarist 2006a. jõustunud „Tööturuteenuste ja- toetuste seaduses“ § 12. Töövahendus - on öeldud, et eraõiguslik juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja ei tohi nõuda tema poole töö leidmise sooviga pöördunud isikult tasu töövahendusteenuse eest. Tasu töövahendusteenuse eest võib nõuda üksnes tööandjalt või teiselt eraõiguslikult juriidiliselt isikult või füüsilisest isikust ettevõtjalt.
 • Registreeritud töövahenduse ja renditööjõu ettevõtjaid on võimalik vaadata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Majandustegevuse registri alt.
Lepingust
 • Sõlmige töövahendust ja/või renditööjõudu pakkuva firmaga leping ning lugege see enne allkirjastamist kindlasti läbi! Pange tähele, kas firma pakub lepingus vaid informatsiooni või garanteerib töö välisriigis. Leping peab olema sõlmitud Teile arusaadavas keeles.
 • Enne välisriiki tööle asumist sõlmige tööleping oma tulevase tööandjaga juba Eestis, et vältida hilisemaid arusaamatusi. Viige ennast kurssi tööloa saamise ja välismaal viibimise tingimustega. Ärge jääge lootma töölepingu sõlmimisele sihtriigis, mõelge asjaolule, mis keeles Teile lepingut pakutakse ja kas olete võimeline sellest ISE aru saama. Internetis on palju infot välisriikides töötamise, õppimise, elamise kohta, kuid Te võite helistada ka sihtkohariigi saatkonda Eestis ja küsida, milliseid nõudeid esitatakse selles riigis välismaalastele, kes soovivad seal nt töötada.
Leping peaks kindlasti sisaldama järgmisi punkte:
- poolte andmed (nimi, isikukood või registreerimisnumber, elu- või asukoht);
- töölepingu sõlmimise ja töötaja tööleasumise aeg;
- tähtajalise töölepingu korral töölepingu kestus ja alus;
- ameti- või kutsenimetus või kvalifikatsiooninõuded ja tööülesannete kirjeldus;
- töö tegemise koht või piirkond;
- palgatingimused;
- tööajanorm;
- töötaja põhi- ja lisapuhkuse kestus, samuti alused lisapuhkuse andmiseks;
- töölepingu lõpetamise etteteatamistähtajad või nende tähtaegade määramise alused (võib olla viitena vastavatele õigusaktidele);
- viide kollektiivlepingu rakendatavuse kohta töölepingule.

Lisaks
 • Välisriiki tööle sõites võtke kaasa teatud hulk raha, vähemalt nii palju, et saaksite vajadusel koju tagasi sõita.
 • Arvestage ka erinevate kulutustega: elamispinna üüri, toitlustus, sõidukulud.